Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2021

Zemědělci a potravináři už mohou vyhledat na stránkách Ministerstva zemědělství
(MZe) podrobné znění Zásad, které stanoví podmínky pro poskytování národních
zemědělských dotací v letošním roce. V Zásadách najdou pravidla jednotlivých
programů, podmínky a termíny příjmu žádostí.
Dotace z rozpočtu ČR jsou nezbytné k podpoře českého zemědělství a potravinářství.
Programy obsažené v návrhu těchto Zásad jsou účelové programy sloužící k podpoře
restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.
Dotační programy pro rok 2021 navazují na programy realizované v předešlých letech. Jsou
zaměřeny na oblast živočišné i rostlinné výroby, programy podporují potravinářskou výrobu,
celospolečenskou a vodohospodářskou funkci rybníků, umožňují pořádání vzdělávacích akcí,
prezentací pracovních výsledků. Finanční prostředky z národních zdrojů podporují činnosti
nevládních organizací a jejich zastupování v mezinárodních organizacích, podporují účast na
mezinárodních výstavách, veletrzích, zvyšují povědomí o českém zemědělství a
potravinářství.
Kromě podpory zmíněných oblastí došlo k zařazení nového dotačního podprogramu, který
bude kompenzovat ztráty způsobené ekologickou katastrofou na řece Bečvě.
Administrace dotačních programů spadá od 1. 1. 2020 plně do kompetence SZIF. Výjimkou je
dotační program Genetické zdroje, který je prováděn Ministerstvem zemědělství a jsou pro něj
vydány samostatné Zásady.
Celková alokovaná částka pro dotační programy v roce 2021 je 3 800 mil. Kč. Na dotační
programy, které jsou uvedeny v rámci předkládaných Zásad je určeno 3 721,5 mil. Kč,
zbývající část ve výši 78,5 mil. Kč připadá na dotační program Genetické zdroje.
V případě navýšení alokace finančních prostředků v průběhu roku 2021 budou prioritně
posíleny dotační programy Nákazový fond, Podpora zpracování zemědělských produktů a
zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu, Podpora na účast
producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ a Zlepšení
životních podmínek v chovu hospodářských zvířat.
Zásady jsou na webu MZe zveřejněny http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2021/