Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace na Lesnicko-environmentální platby
pro zlepšení životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Do roku
2027 na ně poskytne téměř 450 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné
zemědělské politiky, jsou financovány z evropských zdrojů a ze státního rozpočtu. Další
legislativní úpravou se stanovují nové podmínky pro hospodaření na erozně
ohrožených půdách, pro střídání plodin nebo pro zákaz rozorávání travních porostů.
Oba materiály dnes schválila vláda.

Vlastníci, nájemci a pachtýři lesů v příštích letech získají podporu na zlepšení stavu životního
prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Dostanou prostředky ve výši 446 milionů
korun na zachování druhové rozmanitosti lesů, ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin
a zachování habitatových stromů. Díky podpoře tak například v chráněných oblastech
zůstanou zachovány kvalitní lesní porosty s ohledem na zvýšenou biodiverzitu. Dotace na
genofond pomůže financovat šetrný sběr šišek a semínek z cenných lesních lokalit. Genetický
materiál pak poslouží k osázení nových lesů. V hospodářských lesích zůstanou zachovány
habitatové stromy zajišťující biodiverzitu, protože na nich například rostou houby a lišejníky
nebo v nich žije hmyz a ptáci.

„Z Lesnicko-environmentálních plateb každý rok podpoříme 28 tisíc hektarů cenných lesních
porostů. Dotace navazují na podobně zaměřená opatření z let 2016 až 2022. Nařízení, které
jsme nyní připravili na Ministerstvu zemědělství, tak pomůže dostat naše lesy do dobré
kondice,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podle druhého nařízení, které dnes vládě předložilo MZe, se zakotvují nové podmínky, které
musí zemědělec splnit, aby měl nárok na získání plošných plateb Společné zemědělské
politiky (tzv. podmínky podmíněnosti). K dotčeným plošným platbám patří například i dotace
na zlepšení životních podmínek zvířat v hospodářských chovech. Zemědělci musí také
například dodržovat protierozní opatření, rozčlenit na více dílů velká pole s jednou plodinou
(monokultury) nebo nechávat některá pole ležet ladem, aby na nich poskytli podmínky pro
různé rostlinné a živočišné druhy (tzv. vyčleňování neprodukčních ploch).

„Mnohé povinnosti jsou pro zemědělce nové a náročnější než doposud. Abychom jim usnadnili
přechod na nová pravidla, umožňujeme zemědělcům využít výjimky, které pro první rok
Strategických plánů připravila Evropská komise. Letos tedy mohou například i na úhorech
pěstovat produkční plodiny. Také povinnost střídat plodiny na jednom poli je odložena až na
rok 2024,“ uvedl dále ministr zemědělství.

Obě dvě nová nařízení vlády jsou součástí legislativních změn, které je nutné letos přijmout a
zavést do praxe spolu s novým Strategickým plánem společné zemědělské politiky na období
2023-2027.

 

Zdroj: www.szif.cz