Ministerstvo zemědělství podpoří v roce 2020 národními dotacemi především zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat

Tisková zpráva – Celkem 3,8 miliardy korun získají v příštím roce čeští zemědělci prostřednictvím národních dotací. Jsou určené hlavně na programy, které přispívají ke zlepšování podmínek v chovech zvířat nebo k udržení odvětví, která jsou důležitá pro zachování zaměstnanosti na venkově i ke zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Návrh dotačních programů dnes schválila vláda.

V roce 2020 rozdělí Ministerstvo zemědělství národní dotace například na programy proti rozšiřování nákaz hospodářských zvířat, na programy, jejichž existence je pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. podpora včelařství) i ekologicky zaměřené programy (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin).

„Dotační programy jsou nastavené tak, aby pomohly zabránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby. Protože právě ta jsou nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a přitom v současnosti ztrácí pozice, přestože v České republice existují předpoklady pro konkurenceschopnou produkci. Konkrétně mohu například uvést chovy prasat a drůbeže,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Do odvětví živočišné výroby směřuje přibližně 2,7 miliardy korun, do rostlinné výroby 351 milionů, do potravinářství 578 milionů a na ostatní aktivity 193 milionů korun.

 

Národní dotační programy pro rok 2020

 

Název programu

 

 rok  2020
dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

(kapitálové výdaje)

tis. Kč tis. Kč
Podpora včelařství 105 000
Podpora vybudování kapkové závlahy 35 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 95 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství 15 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 220 000
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 162 000 18 000
Genetické zdroje 78 500
Nákazový fond 763 100
Poradenství a vzdělávání 140 700 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 20 000
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 23 000
Podpora zpracování zemědělských produktů 500 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 22 000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 43 000 20 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 400 000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 1 052 000
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 3 000
3 116 300 683 700
C e l k e m 3 800 000

Struktura dotací navazuje na programy z předešlých let. Podporu bude od příštího roku vyplácet Státní zemědělský intervenční fond (s výjimkou programu Genetické zdroje, který bude nadále v gesci MZe).

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

ZDROJ: www.eagri.cz