Ministerstvo zemědělství hledá systémové úspory, dvě instituce by mohly nově sídlit mimo Prahu

Dlouhodobé provozní úspory by mohl přinést přesun sídla dvou významných institucí, spadajících do resortu Ministerstva zemědělství (MZe), mimo Prahu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula dnes zadal vedení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) zpracování analýzy možných provozních úspor při tzv. relokaci. Analýza má být hotová do konce února.

„Úspory v rámci resortu zemědělství nesmí být jen o škrtech, ale musí být dlouhodobější a komplexní. Proto jsem dnes zadal zpracování analýzy možného přesunu sídla dvou našich organizací mimo Prahu. Analýza by nám měla odpovědět na to, zda a kolik by bylo možné tímto přesunem v budoucnu ušetřit peněz, ať už díky levnějším pronájmům budov, službám nebo dostupnější pracovní síle mimo Prahu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Až na základě zpracované analýzy MZe rozhodne o dalších krocích, tedy zda k přesunu přistoupí a případně v jakém časovém horizontu. Výchozí zadání analýzy počítá s přesunutím PGRLF do Brna, SZIF by nově mohl sídlit v Olomouci.

„Opakovaně se v minulosti hovořilo o tom, že ústředí některých institucí by bylo vhodné přestěhovat mimo Prahu. Důvody přitom nejsou jen ekonomické, ale i symbolické. Navíc v době, kdy jsme schopni se kdykoliv propojit přes videokonferenci, odpadá nutnost soustředit úřady v dojezdové vzdálenosti. Dokládá to třeba i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která dlouhé roky sídlí v Brně a funguje velmi dobře,“ uvedl ministr Nekula.

Další postup zveřejní MZe po zpracování a interním projednání analýzy. O přesunu jiných institucí v tuto chvíli neuvažuje.

SZIF je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně jde o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.

Hlavní činností PGRLF je poskytování podpor formou dotací úroků z komerčních úvěrů, finanční podpora pojištění, poskytování půjček a úvěrů, či poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů. Programy jsou určené pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. PGRLF také poskytuje přímou podporu pojištění či nákupu zemědělské půdy a podporu ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF.

Zdroj: www.mze.cz