Ministerstvo vychází zemědělcům vstříc kvůli nedostatku krmiva. V méně příznivých oblastech upravuje příkrm na pastvinách a sekání chráněných luk

Ministerstvo zemědělství si je vědomo nelehké situace zemědělců v souvislosti s letošním dlouhotrvajícím suchem, zejména s ohledem na nutnost zajištění krmiva pro hospodářská zvířata. Z toho důvodu již v průběhu července a srpna povolilo za určitých podmínek příkrm na druhově bohatých pastvinách, pokud zemědělec ohlásí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) zásah vyšší moci. To samé platí i pro pokosení půdních bloků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, tam je ještě potřebný souhlas místně příslušného orgánu ochrany přírody. Zemědělec pak nemusí individuálně doložit potvrzení o suchu od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Státní zemědělský intervenční fond si sám zajistí mapy od ČHMÚ a na jejich základě sucho posoudí.

Pobyt hospodářských zvířat na pastvině není povinný do konce září/října, jak se někdy mylně zemědělci domnívají. Žádná taková podmínka nevyplývá z nařízení vlády o environmentálních opatřeních PRV. V rámci Agro-environmentálně-klimatických opatření je pouze stanovena povinnost provést do 31. října druhou seč nebo pastvu.

Nad rámec výše uvedených opatření Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, která začne platit v nejbližších dnech. Cílem je upravit podmínky plateb v roce 2019 a 2020.  Žadatelé budou moci snížit stavy hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na zimu, aniž by jim hrozilo nesplnění podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Bude tak zajištěno, že žadatelé postižení suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce 2019 a 2020 kvůli nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou.

Zdroj: www.eagri.cz