Komise poskytne dodatečné finanční prostředky ve výši 10 milionů EUR na propagaci zemědělských produktů EU

Komise poskytne finanční prostředky ve výši 10 milionů EUR na propagaci
zemědělských produktů EU jako podporu sektoru v souvislosti s COVID-19
S cílem podpořit zemědělsko-potravinářské odvětví a podpořit jeho oživení v souvislosti s krizí
vyvolanou COVID-19 zveřejnila Komise dvě dodatečné výzvy k předkládání návrhů na
propagační programy. Tyto výzvy doplňují výjimečná opatření na podporu trhu, která byla
nedávno přijata Evropskou komisí. Je to poprvé, kdy Komise aktivovala toto opatření, možné v
případě vážného narušení trhu a pokud jsou propagační opatření považována za přiměřenou
reakci na situaci. Krize COVID-19 měla významný dopad na specifická zemědělsko-potravinářská
odvětví, zejména v důsledku rychlých změn poptávky a uzavření restaurací, barů a kaváren v
celé EU.
Programy mohou propagovat ovoce a zeleninu, víno, živé rostliny, mléko a mléčné výrobky a
brambory určené ke zpracování. Propagační programy mají být zaměřeny na trh EU nebo jakékoli
třetí země a trvat po dobu jednoho roku.
Kdo může žádat o podporu na propagaci?
Způsobilá k podání žádosti o financování propagačního programu v rámci výzvy k předkládání
návrhů je široká škála organizací, např. obchodní organizace, organizace producentů a
zemědělsko-potravinářské subjekty odpovědné za propagační činnosti. Tzv. „jednoduché“
programy mohou být předloženy jednou nebo více organizacemi ze stejné země EU; složené
programy mohou být předloženy alespoň dvěma navrhujícími organizacemi z alespoň dvou
členských států nebo jednou či několika evropskými organizacemi.
Jak o podporu požádat?
Návrhy jsou předkládány přímo agentuře CHAFEA prostřednictvím elektronického systému:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Termín pro předložení návrhu propagačních programů byl stanoven na 27. 8. 2020 do 17:00
hodin (středoevropského času).
Komise přijaté návrhy posoudí a v listopadu 2020 budou známi úspěšní žadatelé.
Text výzev a další informace
Sekce – Ke stažení (legislativa): https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu
Sekce – Ke stažení (důležité informace): Jak připravit a podat žádost o propagační program –
Příručka pro žadatele
Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz

ZDROJ: www.szif.cz