INTERIM MANAGMENT JE ŠANCÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

AgroConsult Bohemia provedl na počátku roku dotazníkové šetření, ve kterém oslovil zemědělské podniky v České republice. Cílem dotazníkového šetření byl průzkum oblasti týkající se generační obměny manažerů v zemědělství. Na základě tohoto šetření je zřejmé, že generační obměna zemědělství probíhá velmi pomalu a mnoho podniků na ni ne vždy jsou zcela připravené. Aby se zabránilo restrukturalizaci zemědělství formou dalších prodejů a fúzí, AgroConsult Bohemia přichází s pomocí, která stále ještě není v českém zemědělství tak známá, jako v jiných evropských zemích, i když jde o přístup, s kterým můžeme dojít k efektivní a rychlé reakci na vzniklou situaci. Tím prostředkem je Interim managment, čímž se rozumí poskytování manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na předem dohodnutou dobu s předem stanoveným cílem, s jasně danými náklady formou externí služby. Interim manažer je po dohodnutou dobu začleněn do organizační struktury podniku se všemi odpovědnostmi spojenými s pozicí, kterou zastává.

Základní směry interim managmentu jsou:

  • Změnové
  • Projektové
  • Substituční

O změnový interim managment se jedná v případě, kdy firma potřebuje zásadní změnu ve svém fungování v relativně krátkém časovém období. Typickým příkladem je krizové či transformační řízení. V těchto situacích se obvykle interim manažer zastává vedení organizace a po ukončení své mise jej opět předává majitelům.

O projektový interim managment hovoříme tehdy, jeli interim manažer zodpovědný za implementaci konkrétního projektu. Po skončení projektu obvykle zaniká.

O substituční interim managment se jedná, jestliže dojde k dočasnému obsazení uvolněných pozic.

AgroConsult Bohemia poskytuje svým klientům jak dlouhodobý interim managment, tak i jednorázový. Na naplnění těchto cílů spolupracujeme nejen s vysokými školami daného zaměření, ale i s různými organizacemi, které nám dané problémy pomáhají řešit.

Oslovené podniky, které tuto možnost využívají si nejvíce cení rychlosti, objektivity a kvalifikaci v jaké je daná služba poskytována.