Informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – nezasetí meziplodiny

Pokud se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší
moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, musí být tato
skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři
k tomu určeném („Ohlášení vyšší moci“).
Dne 20. 8. 2020 zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“)
doporučení k nezakládání meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření
hraboše polního. Současně byly vymezeny nejpostiženější území s výskytem hraboše polního na
úrovni jeho prahu škodlivosti nebo vyšší a to okresy: Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno,
Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník a Ústí nad Orlicí, ve kterých bylo
od 1. 7. do 14. 8. 2020 potvrzeno alespoň 5x dosažení či překročení 5násobku prahu škodlivosti,
tj. že ÚKZÚZ potvrdil tyto extrémní výskyty alespoň na 5 lokalitách.
Z výše uvedených důvodů je možné, v těchto vyjmenovaných okresech, jako preventivní
opatření ke snížení extrémního výskytu hraboše ponechat plochy bez osetí ozimou
variantou meziplodiny. V případě uplatnění ohlášení vyšší moci na tuto variantu, musí být
podáno ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného
výskytu hraboše polního – nezasetí ozimé varianty meziplodiny a to před konečným
termínem pro založení porostu. Toto ohlášení vyšší moci může být podáno pouze na díly půdních
bloků, které se nacházejí v daných okresech.
Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel dokládat zveřejněné doporučení ÚKZÚZ
k nezakládání meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření hraboše
polního.
U okresů, které nejsou výše vymezeny, platí povinnost založit porost ozimé varianty
meziplodiny. V případě, že meziplodina nevzejde, může žadatel podat ohlášení vyšší moci –
výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, které bude doloženo
Odborným posouzením o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního na
předmětném DPB vydané ÚKZUZ a to v souladu s tiskovou zprávou zveřejněnou na webu SZIF
dne 11. 8. 2020.
Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu
žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy
a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných
okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.

ZDROJ: www.szif.cz