Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

V Praze dne 22. srpna 2022
V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti 2022, dotkne
zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) a to na formuláři k tomu určeném, který
je ke stažení na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře SZIF.
Pro ohlášení zásahu vyšší moci z důvodu sucha pro rok 2022, není nutné individuálně dokládat
potvrzení o půdní vlhkosti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ministerstvo
zemědělství pro rok 2022 tyto podklady (mapy) zajistilo a jsou již přeneseny do evidence půdy
podle uživatelských vztahů (LPIS), kde je informace o suchu vztažena k jednotlivým dílům
půdních bloků.
Jednou z možností podání ohlášení zásahu vyšší moci z důvodu sucha, je využití možnosti
mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha.
Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné na druhově bohatých pastvinách provádět
příkrm pasených zvířat, který je zde za normálních okolností zakázán (§ 19 odst. 11 písm. f)
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických
opatření a § 16 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění
navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření).
Provádění příkrmu bude pardonováno nejvýše 15 pracovních dní před podáním oznámení o
zásahu vyšší moci. Při provádění příkrmu nesmí docházet k devastaci druhově bohatých pastvin
například tím, že bude příkrm po celou dobu trvání výjimečné situace prováděn na jednom místě.

 

Zdroj: www.szif.cz