Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, podat žádost o dotaci na náhradu EAFRD (závazky z let 2008 až 2013) na rok 2023.

Žádost o dotaci na náhradu EAFRD lze řádně podat nejpozději do 15. května, v souladu s nařízením vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (dále jen „nařízení“), přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat žádost o poskytnutí dotace na náhradu EAFRD se sankcí za každý den prodlení.

Podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení lze poskytnout dotaci na náhradu za ukončení zemědělské výroby
na zalesněném pozemku po dobu 15 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo
provedeno zalesnění.

Žadatelé, kteří vstoupili do závazku, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, v roce 2007 – nemají v roce 2023 nárok na dotaci na náhradu EAFRD.

Příjem žádostí o dotaci na náhradu EAFRD bude v roce 2023 probíhat jen prostřednictvím
Portálu farmáře (dále jen „PF SZIF“).
Informace o podání žádosti o dotaci prostřednictvím PF SZIF jsou k dispozici přímo na PF SZIF, na stránkách Fondu (http://www.szif.cz/cs/zalesnovani-zemedelske-pudy), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (dále jen „OPŽL“).

Od roku 2023 bude součástí podání žádosti dotaci na náhradu EAFRD i Identifikace příjemce dotace.
Vzhledem k tomu, že tento průřezový formulář bude k dispozici až se spuštěním příjmu Jednotné žádosti
2023 (dále jen „JŽ 2023“), bude zapotřebí, aby žadatelé, kteří podají dotační žádost na náhradu EAFRD
2023 před spuštěním JŽ 2023, tento formulář vyplnili dodatečně. Proto žadatelům, kteří se chystají podat kromě dotační žádosti na náhradu EAFRD 2023 i JŽ 2023, doporučujeme počkat s podáním na spuštění příjmu JŽ 2023.

Má-li žadatel zřízen vstup do PF SZIF, budou mu veškeré písemnosti související se žádostí
o poskytnutí dotace (včetně rozhodnutí) zasílány prostřednictvím informačního systému fondu (PF SZIF) a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 6 a 8 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel nemá zřízenou datovou schránku.

Pro rok 2023 je stanoven směnný kurz pro žádosti o dotace podané podle nařízení ve výši 24,176
CZK/EUR.

Žadatelé o dotaci na náhradu EAFRD 2023 mají povinnost podat, současně se žádostí o dotaci, formulář
Jednotné žádosti, ve kterém uvedou veškerou obhospodařovanou plochu. Podrobnosti k podání Jednotné žádosti žadatel nalezne na příslušném OPŽL, na stránkách www.szif.cz, popřípadě na PF SZIF.

Na cestě http://www.szif.cz/cs/zalesnovani-zemedelske-pudy má žadatel k dispozici příručky a jiné
relevantní informace. Před podáním žádosti o dotaci na náhradu EAFRD 2023 je doporučeno se s těmito
dokumenty předem seznámit.

Zdroj: www.szif.cz