Chtěli bychom informovat žadatele, že v roce 2023 bude umožněno žadatelům požádat o dotaci na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 63/2023 Sb., v platném znění (dále jen „nařízení“).

Podle pravidel stanovených evropskou legislativou (čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 2022/2472) musí žadatel o dotaci na zalesňování být „motivován“ před samotným fyzickým úkonem (zalesněním). Funkci tohoto ustanovení plní Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření pro zalesňování zemědělské půdy (dále jen „Ohlášení“), které podá žadatel před založením lesního porostu do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na zalesnění. V roce 2023 je termín řádného podání Ohlášení prodloužen na 30. září 2023.

Příjem Ohlášení bude v roce 2023 probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF SZIF“).

Žadatel před podáním Ohlášení, popřípadě dotace na zalesnění, provede kontrolu evidence pozemků v LPIS a vhodnost daného DPB pro dotaci na zalesnění.

V Ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou výměru plochy, kterou hodlá zalesnit, a na kterou pak bude podávat žádost o poskytnutí dotace na zalesnění v roce 2023. Tato výměra je považována za konečnou, žadatel nemůže žádat v daném roce na zalesnění větší výměry.

V případě, že žadatel toto Ohlášení v roce 2023 nepodá, Fond následnou žádost o poskytnutí dotace na
zalesnění pro rok 2023 zamítne.

Podání Ohlášení bude k dispozici na PF SZIF během měsíce dubna 2023.

Informace o podání Ohlášení prostřednictvím PF SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/szp23-zalesnovani), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS.

Zdroj: www.szif.cz