Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Žadatelé PUZČ HRDP, kteří byly zařazení do programu dle nařízení vlády
č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již nepodávají žádost
o dotaci, jelikož uběhla doba pro poskytování nároku na dotaci v rozsahu
15 kalendářních let.

Žádost o proplacení podávají pouze žadatelé v rámci opatření PUZČ EAFRD,
se kterými byla v předchozích kalendářních letech uzavřena Dohoda
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (2007-2013) pro
opatření „I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ dle Pravidel.

Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření I.3.3 Předčasné
ukončení zemědělské činnosti) se podává v období od 1. ledna do 15. února 2023
na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

Žádost o proplacení je podávána na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským
intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je ke stažení na internetových stránkách
www.szif.cz, a to:

  • v sekci „Program rozvoje venkova 2007-2013“/“Osa I.“/“3. Opatření zaměřená na
    podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu“/“3.3 Předčasné ukončení
    zemědělské činnosti“.

Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF.

U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí
se vztahuje pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o proplacení mohou podávat
žadatelé, kteří:

  •  v rámci PUZČ EAFRD mají uzavřenu Dohodu o poskytování dotace.

Upozornění:
má-li žadatel zřízen vstup do Portálu farmáře, budou mu veškeré písemnosti související
se žádostí (sdělení pro PUZČ EAFRD) zasílány prostřednictvím informačního systému Fondu (Portál farmáře) a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 7 a 9 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel nemá zřízenu datovou schránku.
V případě, že žadatel nemá zřízenu Datovou schránku ani přístup na Portál farmáře, budou žadateli dokumenty odesílány poštou, případně osobně, pokud o to požádal.

 

Zdroj: www.szif.cz