Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, podat žádost o dotaci na náhradu HRDP (závazky z let 2004 až 2006) na rok 2023.

Žádost o dotaci na náhradu HRDP lze řádně podat nejpozději do 30. dubna, v souladu s nařízením vlády
č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 25. května 2023 umožněno podat žádost
o dotaci na náhradu HRDP se sankcí za každý den prodlení.

Termín řádného doručení žádosti o dotaci na náhradu HRDP je v roce 2023 prodloužen o 1 den, tj. do 1. května 2023, neboť 30. duben 2023 připadá na neděli.

Příjem žádostí o dotaci na náhradu HRDP bude v roce 2023 probíhat jen prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF SZIF“).
Informace o podání žádosti o dotaci prostřednictvím PF SZIF jsou k dispozici přímo na PF SZIF, na stránkách Fondu (http://www.szif.cz/cs/lesnictvi), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS.

Od roku 2023 bude součástí podání žádosti dotaci na náhradu HRDP i Identifikace příjemce dotace.
Vzhledem k tomu, že tento průřezový formulář bude k dispozici až se spuštěním příjmu Jednotné žádosti
2023 (dále jen „JŽ 2023“), bude zapotřebí, aby žadatelé, kteří podají dotační žádost na náhradu HRDP
2023 před spuštěním JŽ 2023, tento formulář vyplnili dodatečně. Proto žadatelům, kteří se chystají podat kromě dotační žádosti na náhradu HRDP 2023 i JŽ 2023, doporučujeme počkat s podáním na spuštění příjmu JŽ 2023.

Má-li žadatel zřízen vstup do PF SZIF, budou mu veškeré písemnosti související se žádostí
o poskytnutí dotace (včetně rozhodnutí) zasílány prostřednictvím informačního systému fondu (PF SZIF) a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 6 a 8 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel nemá zřízenou datovou schránku.

Na cestě http://www.szif.cz/cs/lesnictvi má žadatel k dispozici příručky a jiné relevantní informace.
Před podáním žádosti o dotaci na náhradu HRDP 2023 je doporučeno se s těmito dokumenty předem
seznámit.