Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině
dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května
2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou
žádost se sankcí za každý den prodlení.

Jednotná žádost 2023 zahrnuje tato opatření a deklarace:
Deklarace zemědělské půdy
Deklarace plodin – nové
Deklarace neprodukčních ploch – nové
Deklarace rozoraných /zatravněných DPB – nové
Deklarace nepokosených ploch – nové
Výkaz osevu pro ČSÚ
Deklarace Aktivního zemědělce – nové
Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS) – (nahrazuje SAPS)
Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (DRP) – nové
Celofaremní ekoplatba – Základní – (nahrazuje Greening)
Celofaremní ekoplatba – Prémiová – nové
Mladý zemědělec (MZ) – „dobíhající“
Mladý zemědělec 2023 + (doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce) – nové
Malý zemědělec – nové
Podpory příjmu vázané na produkci (CIS) – (stávající VCS)
Produkce brambor určených pro výrobu škrobu (Škrobové brambory)
Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností (Ovoce VVP)
Produkce ovocných druhů s vysokou pracností (Ovoce VP)
Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností (Zelenina VVP)
Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností (Zelenina VP)
Produkce cukrové řepy
Produkce chmele
Produkce bílkovinných plodin
Chov telete masného typu
Chov krávy chované v systému chovu s TPM (Dojnice)
Chov bahnice nebo chov kozy
ANC
Natura 2000 na zemědělské půdě
AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření „dobíhající“
AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření 2023 + nové
EZ- Ekologické zemědělství „dobíhající“
EZ – Ekologické zemědělství 2023 + nové
Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací – nové
Dobré životní podmínky zvířat

Jednotnou žádost a její povinné přílohy lze podat výhradně prostřednictvím Portálu
farmáře (dále PF) pod svým jedinečným přístupovým oprávněním. Je tedy NUTNÉ, aby si
každý žadatel ověřil, že má aktivní přístup na PF, a zároveň jeho přístupové údaje jsou v pořádku
a fungují. S přípravou Jednotné žádosti budou nadále pomáhat referenti spádového Oddělení
příjmu žádostí a LPIS (OPŽL), avšak samotné podání žádosti již musí učinit výhradně žadatel.

Upozorňujeme, že nedoložení přílohy ve lhůtě pro podání žádosti (včetně lhůty pro pozdní
podání) má za následek zastavení řízení o žádosti. Žadatel by si měl před odesláním žádosti
zkontrolovat, že má doloženy všechny povinné přílohy ke každému deklarovanému opatření.

Nově žadatelé, kteří žádají na Přímé platby a Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními
nebo jinými zvláštními omezeními (ANC), musí současně podat deklaraci Aktivního
zemědělce. Za aktivního zemědělce bude považován žadatel, který je zemědělským
podnikatelem a k datu podání žádosti má evidován 1 ha v LPIS nebo 1 VJD v IZR a vyhoví
jednomu z níže uvedených kritérií nebo naplní některou z níže uvedených výjimek:
– roční částka přímých plateb, z žádosti z předchozího roku, není vyšší než 5 000 EUR;
– výměra VCS na plochu z žádosti 2022 činila nejméně 10% vůči celkové výměře
zemědělské půdy (dále jen „ZP“) nebo výměra obilovin, olejnin z žádosti Greening
a výměra VCS na plochu z žádosti 2022 činila nejméně 30% vůči celkové výměře ZP;
výměra integrované produkce ovoce, révy vinné a zeleniny a jahodníku v rámci
AEKO nebo NAEKO nebo výměra kultury vinice v rámci EZ nebo NEZ činila nejméně
10 % z celkové výměry ZP;
intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele za období 1.6. do 30.9. roku 2022 byla
nejméně 0,3 VDJ na 1 ha zemědělské půdy s kulturou orná půda, travní porost nebo
trvalý travní porost;
– žadatel je chovatelem hospodářských zvířat v kategorii dojnice a telata vedených na
žadatele v IZR a není uživatelem půdy v LPIS;
nebo
– žadatel zahájil zemědělské podnikání v aktuálním roce a poprvé žádá o přímé platby;
– žadatel zahájil zemědělské podnikání v předchozích letech a nežádal o přímé platby za
období přechozích 3 let;
– žadatel využívá zemědělskou činnost pro zajištění jeho dalších činností v oblasti vědy,
výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví, šlechtění, osivářství, školkařství, nebo v
oblasti hospodaření a správy majetku České republiky (dokládá žadatel přílohou
k Jednotné žádosti)

V případě nesplnění vybraných kritérií nebo výjimek, se za aktivního zemědělce považuje
žadatel, který splní finanční kritéria za poslední účetně uzavřené období a to:

  • nejméně 30% zemědělských příjmů/výnosů na celkových příjmech/výnosech;
  • maximálně 80% roční částky dotace na přímé platby na zemědělských příjmech.

Finanční kritéria doloží žadatel zprávou auditora (auditora lze vyhledat na www.kacr.cz) nebo
doložením daňového přiznání, účetních a daňových dokladů a soupisu spisu. Tyto doklady tvoří
povinnou přílohu podání Jednotné žádosti 2023.

Od 14. března 2023 je na Portálu farmáře SZIF uvolněna funkcionalita pro předběžné
načtení deklarace Aktivního zemědělce, kde si žadatel, v záložce Nová
podání/Jednotná žádost včetně deklarace zemědělské půdy, žádosti AEKO a EZ v části
Příprava deklarací, může vyzkoušet generování deklarace a zjistit jakým kritériem plní
podmínky aktivního zemědělce nebo zda musí doložit zemědělské a celkové
příjmy/výnosy.

Nově je také při podání Jednotné žádosti povinné vyplnit a podat formulář Identifikace
příjemců. Tato povinnost vyplývá z čl. 59 nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/2116 s ohledem na
čl. 44 prováděcího nařízení (EU) č. 2022/128 a dále § 11ia zákona č. 256/2000 Sb. (zákon o
SZIF). Formulář obsahuje informace o žadateli s ohledem na jeho majetkovou propojenost
s jiným subjektem, resp. s ohledem na vazbu ovládající a ovládané osoby dle ustanovení § 74
zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporací). Do formuláře bude žadatel (fyzická i
právnická osoba) uvádět vazby s obchodními korporacemi založené na podílu majetkových nebo
hlasovacích práv nad 40% (případně 30% při jednání ve shodě), pokud nikdo jiný nedisponuje
vyšším podílem. Obchodními korporacemi dle § 1 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních
korporacích) jsou: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení
a družstvo nebo evropská družstevní společnost.
Detailnější zpracování podmínek pro jednotlivá opatření a deklarace v rámci Jednotné žádosti
2023, budou blíže popsány v Příručce Jednotné žádosti 2023 pro žadatele, která bude
k dispozici na Portále farmáře a na stránkách www.szif.cz v sekci Jednotná žádost.

 

Zdroj: www.szif.cz