Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2022 – Ohlášení využití úhoru s porostem

Zahájení příjmu ohlášení o způsobu využití úhoru s porostem vyhrazeným v Jednotné
žádosti 2022 jako plocha využívaná v ekologickém zájmu
V Praze dne 1. července 2022
Dnešním dnem bylo na Portále farmáře SZIF spuštěno podávání formuláře na Ohlášení využití
úhoru s porostem, který žadatelé deklarovali v Jednotné žádosti 2022 jako plochu
využívanou v ekologickém zájmu (dále jen „EFA“).
Důvodem podání ohlášení o využití úhoru je úprava prováděcího nařízení Komise č. 2022/484
ze dne 23. března 2022, která stanovila odchylku od nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013. Tyto legislativní úpravy přinesly pro rok 2022 možnost rozvolnění využití
úhoru s porostem, který je deklarován jako EFA prvek, a umožnily tento úhor s porostem
spásat, sklízet, použít přípravky na ochranu rostlin či osít jinou plodinou a to bez
vyloučení z plochy EFA.
Informaci o využití úhoru s porostem podává žadatel na formuláři SZIF prostřednictvím Portálu
farmáře SZIF v sekci „Jednotná žádost, žádosti AEKO EZ a žádosti NAEKO a NEZ“, kde je
k dispozici nová dlaždice pro podání formuláře s názvem „Ohlášení EFA úhoru pro produkci
2022“. K dispozici je i příručka pro žadatele s informací k podání ohlášení využití úhoru, kterou
naleznete na Portále farmáře v sekci Jednotná žádost – Ke stažení.
Při generování formuláře je zajištěno předvyplnění dat dílů půdních bloků (dále jen „DPB“)
s kulturou „úhor s porostem“ dle podané Jednotné žádosti 2022. U těchto DPB vyplní žadatel
informace o využití úhoru výběrem z nabízených variant a formulář podá.
Nejzazší řádný termín pro podání ohlášení o využití úhoru je 31. července 2022.

 

Zdroj: www.szif.cz