Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. – příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022

V Praze dne 1. července 2022
Na Portálu farmáře SZIF je pro žadatele spuštěn příjem žádostí o dotaci a dokladů
prokazujících nárok na dotaci na dotační program 3.i. pro rok 2022.
Příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci bude probíhat v termínu
od 1. 7. 2022 do 1. 8. 2022.
V období od 1. 7. 2022 do 10. 7. 2022 dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací MZe
z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné.
Příručka pro žadatele k podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 3.i.
je k dispozici na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Národní dotace →
vlevo dole Soubory ke stažení → složka 3.i. → složka Příručky.
Příručka je k dispozici také na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF POSKYTUJE →
Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 3.i. → KE STAŽENÍ → Příručky.
Při podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci je nutné postupovat následovně:
1. krok – podání žádosti o dotaci
– podání Čestného prohlášení de minimis
2. krok – vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů
3. krok – podání dokladů prokazujících nárok na dotaci
1. krok – podání žádosti o dotaci
– Portál farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Žádosti o zemědělské národní
dotace → Příprava žádosti pro rok 2022 → ikona s dotačním programem 3.i.
– podání Čestného prohlášení de minimis
– Čestné prohlášení de minimis musí být podáno před podáním samotné žádosti o dotaci.
– Postup podání Čestného prohlášení de minimis je popsán v příručce Zjednodušený postup
pro doložení Čestného prohlášení de minimis přes Portál farmáře.
– Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Průřezové
přílohy → vlevo dole Soubory ke stažení → složka Prohlášení de minimis.
IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 2 z 2
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz
2. krok – vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů
– Portál farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Aplikace pro přípravu daňových
a účetních dokladů → ikona Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů 2022 → ikona
s dotačním programem 3.i.
– Každý uplatňovaný doklad musí být v aplikaci uveden na samostatném řádku. Pro každý doklad
musí být vyplněny všechny požadované údaje (bílá pole) a vložen sken příslušného dokladu
a dokladu o úhradě.
– Pro účely dotace je uznatelný náklad uhrazený formou zápočtu (vzájemný zápočet pohledávek).
V takovém případě žadatel jako doklad o úhradě doloží smlouvu nebo dohodu o vzájemném
zápočtu, která by měla obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci obou smluvních stran
a přesnou identifikaci jejich započtených pohledávek.
3. krok – podání dokladů prokazujících nárok na dotaci
– Portál farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Doklady prokazující nárok
na dotaci → Rok 2022 → ikona s dotačním programem 3.i.
– Vyplněný formulář Prokázání nároku na dotaci musí žadatel uložit do svého PC ve formátu PDF
a následně nahrát na Portál farmáře SZIF.
– K dokladům prokazujícím nárok na dotaci musí být doloženy povinné přílohy:
 tuzemské osivo
– uznávací list
– posudek na kvalitu osiva vydaný ÚKZÚZ nebo pověřenou osobou případně prohlášení
šlechtitele v případě osiva pícnin kontrolované ÚKZÚZ nebo pověřenou osobou u druhů,
které nejsou uvedeny v druhovém seznamu
 dovozové osivo v rámci EU
– uznávací list (doklad vydaný úřední autoritou) nebo barevné návěsky
 dovozové osivo ze třetích zemí (mimo EU)
– ISTA certifikát a OECD certifikát i barevné návěsky
 osivo směsi pícnin
– míchací protokol
 osivo kukuřice
– platná smlouva s potravinářským podnikem (mlýnem) k mlýnskému zpracování zrna
z vypěstované kukuřice potravinářské – Ve smlouvě musí být uvedeny platná česká
technická norma pro kukuřici potravinářskou pro mlýnské zpracování, hybrid kukuřice
a osevní plocha.

 

Zdroj: www.szif.cz