Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu 8.F.d. – Pokyn k zadávání kopií účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře pro sledované období 2022 (1.10.2021 – 30.9.2022)

Pokyn k zadávání kopií účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na
Portálu farmáře pro sledované období 2022 (1.10.2021 – 30.9.2022)

V Praze dne 24. června 2022
V Zásadách platných pro rok 2022 je stanovena podmínka, kdy není možné uplatňovat náklady
v rámci úkonu III (desinfekce, desinsekce a deratizace stájových prostorů atd.) na porodnách
prasnic u těch žadatelů, kteří si v rámci sledovaného období 2022 podali žádost pro rok 2021
či 2022 na opatření „Welfare – Dobré životní podmínky zvířat“ na stejná hospodářství (pro
podopatření „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat – titul pro prasnice“ dle nařízení vlády
č. 74/2015 Sb.).
Z výše uvedeného důvodu SZIF nově pro rok 2022 zavedl v Aplikaci pro daňové a účetní doklady
rozpočítávání částky nákladů dle počtu míst v jednotlivých halách zahrnutých ve faktuře (v
návaznosti na hospodářství a kategorii prasat).
Tato kontrola se však vztahuje pouze na kategorii C prasnice a úkon III provedený na
porodnách prasnic (desinfekce, desinsekce a deratizace stájových prostorů atd.). Údaje
zadané žadatelem do Aplikace pro daňové a účetní doklady by tedy u tohoto úkonu měly zcela
odpovídat realitě – to znamená, že rozpočítané částky u tohoto úkonu by měly souhlasit s vnitřní
evidencí nákladů žadatele na dané hale a daném hospodářství.
SZIF pro nahrávání faktur na Portál farmáře využil jednotné systémové řešení
deklarování hal. Avšak přesné rozpočítání částek na jednotlivé haly je vyžadováno
pouze u kategorie C prasnic a úkonu III (viz výše). U ostatních úkonů v rámci
kategorie C prasnice a u všech úkonů v rámci kategorií A selata a B plemenné
prasničky a kanečci jsou částky rozpočítané na kategorii, hospodářství a halu pouze orientační.
SZIF nebude sledovat rozpočítání na jednotlivé haly, neboť částky zahrnuté ve faktuře by měly
souhlasit s částkou za celé hospodářství. Žadatel tedy v těchto případech může využít
automatické rozpočítávání – např. u úkonu VIII. ošetření krmiva a napájecí vody.

 

Zdroj: www.szif.cz