Informace pro organizace producentů v souvislosti s prováděním operačních programů v roce 2022

V důsledku současné krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu dne 24. února 2022, která byla
zahájena krátce po krizi COVID-19, čelí v roce 2022 řada uznaných organizací producentů
v odvětví ovoce a zeleniny obtížím při provádění jejich schválených operačních programů. Jsou
proto nezbytná zvláštní opatření, která uznaným organizacím producentů umožní spravovat
jejich provozní fondy tím, že jim umožní přesměrovat finanční prostředky, včetně finanční
podpory Unie v rámci provozního fondu, na akce a opatření, které jsou nezbytné k řešení
důsledků ruské invaze na Ukrajinu.
V souvislosti s těmito specifiky vydala Evropská komise nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2022/1225, pomocí kterého zavádí několik dočasných odchylek
od stávajících pravidel (Dokument k dispozici zde).
Podle čl. 1 NK (EU) 2022/1225 „Dočasné odchylky od čl. 33 odst. 3 a čl. 34 odst. 1 nařízení (EU)
č. 1308/2013“ je možné:
Odchylně od čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 nepřesáhne finanční podpora Unie
na provozní fond v roce 2022 výši finančního příspěvku Unie na provozní fondy schválené
členskými státy pro rok 2022 a je omezena na 70 % skutečně vynaložených výdajů.
Na základě existujícího právního rámce SZIF upřesňuje následující:
Organizace producentů se stává podle § 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZVZ“) veřejným zadavatelem, pokud požádá o proplacení 70 % skutečně
vynaložených výdajů a použije více než 50 % prostředků z veřejných peněžních prostředků,
přičemž musí postupovat podle ZVZ a tento postup doložit.
Podle § 2 odst. 1 ZVZ „se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření
úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele
poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce.“
Podle § 4 odst. 2 ZVZ „je zadavatelem osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné
zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků,
poskytnutých z
a) rozpočtu veřejného zadavatele,
b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy
je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie.“

Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení organizací producentů a mléka

 

Zdroj: www.szif.cz