Informace o schvalování operačních programů v roce 2022

V Praze dne 27. července 2022
Pro nové období 2023 až 2027 zemědělské politiky byla vydána nová nařízení EU, kterými se řídí
i činnost a získávání finanční podpory organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny.
Jedná se o následující nařízení:
1. pozměňovací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117, kterým se mění
nařízení (EU) č. 1308/2013 (dále jen „nařízení (EU) 2021/2117“),
2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla
podpory pro strategické plány (dále jen „nařízení (EU) 2021/2115“) a
3. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (dále jen „nařízení (EU) 2022/126“).
A. Operační programy končící 31. 12. 2022
Vzhledem k situaci, že v současné době není k dispozici schválený národní Strategický plán
v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115 a není vydána nová národní právní úprava,
která by umožnila schvalovat operační programy dle nově vydaných nařízení EU, je možné
pokračovat v roce 2022 ve schvalování operačních programů podle současných platných
právních úprav, tj. dle nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení (EU) 2017/891 a nařízení (EU)
2017/892.
Tento způsob pokračování v získávání finančních prostředků od 1. ledna 2023
prostřednictvím schválených operačních programů je umožněn uznaným organizacím
producentů, kterým v roce 2022 končí platnost schváleného operačního programu.
V souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou být tyto operační programy
pouze tříleté, s platností do 31. prosince 2025, a musí být Státním zemědělským
intervenčním fondem (dále jen „Fond“) schváleny do 31. prosince 2022.
Aby bylo možné naplnit požadavek na schválení do 31. prosince 2022, musí být Fondu
Žádosti o schválení nového operačního programu (dále jen „Žádost“) předloženy co nejdříve,
nejlépe do 15. srpna 2022. Tato skutečnost byla komunikována se zástupci dotčených
organizací producentů a nevládních neziskových organizací. V případě, že nebudou tyto
Žádosti předloženy včas a řádně vyplněné se všemi přílohami, vystavuje se organizace
producentů riziku, že nebude možné z důvodu komplikací při ověřování Žádosti rozhodnout
o schválení do 31. prosince 2022.
IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 2 z 2
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz
B. Operační programy schválené i na dobu po 31. 12. 2022
V případě uznaných organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny, které mají operační
programy schválené podle čl. 33 nařízení (EU) č. 1308/2013 i na dobu po 31. prosinci 2022,
předloží v souladu s čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) 2021/2117 do 15. září 2022 Fondu
prostřednictvím formuláře „Žádost o pokračování provádění schváleného operačního
programu po 1. lednu 2023“, až do ukončení trvání konkrétního operačního programu za
podmínek stanovených v nařízení (EU) č. 1308/2013.
Na základě čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) 2021/2117, pokud tyto uznané organizace producentů
nepředloží žádost do 15. září 2022, jejich operační programy schválené podle nařízení (EU)
č. 1308/2013 skončí dne 31. prosince 2022.
Na základě čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 nemohou v roce 2022 organizace
producentů podat Fondu Žádost o změnu operačního programu na následující rok/roky
týkající se prodloužení doby jejich trvání předkládanou v souladu čl. 34 odst. 1 nařízení (EU)
2017/891.
Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení organizací producentů a mléka
Tato informace slouží jako doplnění „Příručky pro žadatele – Schválení operačních programů a poskytnutí finanční podpory dle operačních programů
v odvětví ovoce a zeleniny“, a nenahrazuje platnou legislativu. Na základě jejího obsahu nelze uplatňovat žádné právní nároky.

 

Zdroj: www.szif.cz