INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

Situace v ČR
V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v ČR bylo za období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 dodáno registrovaným prvním kupujícím následující množství mléka:

Dodávky: 241 411,1 tun

Přímý prodej: 1 418,0 tun

Celkové množství dodaného mléka registrovanými prvními kupujícími za období 1. 1. 2017 – 30. 9. 2017:

Dodávky: 2 238 134,1 tun

Přímý prodej: 11 399,8 tun

K 30. 9. 2017 bylo v systému evidováno 74 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho 29 odbytových organizací a 45 zpracovatelů mléka. Dále 1576 producentů dodávajících prvnímu kupujícímu a 400 producentů prodávajících mléko a mléčné výrobky konečnému spotřebiteli. Aktuálně působí na území České republiky 18 uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.

Situace v EU
 Produkce mléka
Dodávky se v srpnu 2017 ve srovnání se srpnem 2016 zvedly o 2,4 %, což představuje o 306 tis. t více mléka. V období leden – srpen 2017 zůstala produkce mléka na stejné úrovni jako ve stejném období loňského roku. Produkce klesla u SOM o 8,6 %, másla o 4,8 %.

 Ceny mléka Výkupní cena syrového mléka byla v srpnu 35,3 €/100 kg. Meziročně došlo k nárůstu o 34 %. Cena se nachází o 9,3 % nad hranicí dlouhodobého pětiletého průměru.

Ceny mléčných výrobků však v srpnu oproti červenci 2017 poklesly – cena másla o 10 %, pokles zaznamenala rovněž cena SOM, SPM a sýrů.

Situace na světových trzích

 Světová produkce mléka V USA došlo v srpnu k dalšímu nárůstu produkce (růst je zaznamenán i v meziročním srovnání). V Austrálii produkce meziročně zůstala na stejné úrovni. Na Novém Zélandu naopak produkce meziročně klesla.

 Ceny a konkurenceschopnost EU na světovém trhu EU je nejméně konkurenceschopná cenou všech sledovaných výrobků na světovém trhu. Nejvíce konkurenceschopné jsou USA.

 Zahraniční obchod
V období leden – srpen 2017 došlo k meziročnímu růstu vývozu SOM, kondenzovaného mléka, sýrů i SPM. Naopak negativní trend byl zaznamenán u vývozu másla. Celkové vývozy EU v období leden – srpen 2017 vyjádřené v mléčném ekvivalentu vzrostly o 8,3 % ve srovnání s loňským rokem, hodnota těchto vývozů pak vzrostla o 22,5 %. V meziročním srovnání období leden – srpen 2017 došlo ze strany Číny k výraznému nárůstu dovozů SOM (29 %), SPM (11 %), sýrů (23 %) i másla (19 %). Rovněž v Austrálii byly ve sledovaném období zaznamenány zvýšené dovozy másla (meziroční nárůst o 23 %). Dle údajů za srpen 2017 je největším světovým dovozcem másla Čína, následovaná Ruskem a Mexikem. Japonsko, Rusko a USA (kde 73 % dovozů pochází z EU) vedou statistiky v objemu dovozů sýrů.

Zdroj: www.szif.cz