INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 14. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 16. 1. 2023 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a
vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 14.
kola příjmu.

V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace
na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je na webových stránkách
www.szif.cz zveřejněn dokument Návod na podání Žádosti o platbu pro příjemce dotace:
v SZIF POSKYTUJE -> Program rozvoje venkova 2014 – 2020 -> sekce „KE STAŽENÍ“ -> složka
„Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“

Zároveň je tento dokument zveřejněn i na Portálu farmáře: sekce „Nová podání“ -> “Žádosti
PRV projektová opatření“ -> sekce „KE STAŽENÍ“ -> “Dokumenty k vyplňování Žádosti o
platbu“ -> složka “Dokumenty k vyplňování Žádosti o platbu – NOVÝ VZHLED PORTÁLU
FARMÁŘE OD 6. 1. 2020“.

Informace k vyplňování formuláře Žádost o platbu, formuláře Soupiska účetních/daňových
dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, a formuláře Soupiska k jednotkovým
nákladům jsou uvedeny v příslušných Instruktážních listech. Tyto Instruktážní listy jsou k
dispozici v „MENU“ v záhlaví jednotlivých formulářů.

Funkcionalita Portálu farmáře pro nahrání a odeslání formuláře Žádosti o platbu je odvislá od
data podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Žádost o platbu je možné odeslat z Portálu farmáře pouze jedenkrát.
Opakované podání není možné.
Za datum podání Žádosti o platbu se považuje okamžik odeslání Žádosti z Portálu farmáře a
tento datum bude pro administraci žádosti rozhodným (v případě nedodržení termínu budou
uplatněny sankce za prodlení v souladu s kap. 8.2. Změny v průběhu realizace projektu, písm.
d) Obecných podmínek Pravidel).

V případě, že budou k Žádosti o platbu předkládány některé přílohy na Podatelnu
příslušného RO SZIF v listinné podobě/datovou schránkou, je možné tak učinit
nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku odeslání Žádosti o platbu.

 

Zdroj: www.szif.cz