Státní zemědělský intervenční fond (Fond) nově snižuje
administrativní požadavky při zadávání zakázek malého rozsahu tak, že zvýšil limit
přímého nákupu. Podmínky se tak narovnávají s ostatními strukturálními fondy
v České republice.

Žadatelé na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP se při výběru dodavatele,
který není realizovaný dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, řídí i nadále
Příručkou pro zadávání zakázek.

Dříve museli všichni žadatelé doložit zakázky s předpokládanou hodnotou nad 20 000 Kč bez
DPH minimálně 3 nabídkami dodavatelů formou tzv. cenového marketingu za předem
stanovených formálních podmínek.

„Pro žadatele, kteří nejsou veřejným zadavatelem a kteří zároveň obdrží na zakázku
dotaci 50 % či méně, se limit pro přímý nákup zvýšil u zakázek na dodávky či služby
na 2 mil. Kč bez DPH a u zakázek na stavební práce na 6 mil. Kč bez DPH“, říká Kateřina
Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací.

„Pro veřejné zadavatele a pro žadatele, kteří mají zakázku, na kterou obdrží více jak
50% dotaci, se limit pro přímý nákup zvýšil na 500 000 Kč bez DPH. Pro zakázky
v rozmezí 500 tis. Kč – 2/6 mil. Kč zůstává pro tyto zadavatele povinnost doložit
alespoň cenový marketing“, doplňuje Adamcová.

Zvednutí limitu pro přímý nákup však samozřejmě neznamená, že podpořené investice lze pořídit
za jakoukoliv cenu. Veškeré výdaje musí být i nadále efektivní, hospodárné, účelné a přiměřené
a odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.

Zdroj: www.szif.cz