Chovatelé prasnic a dojnic měli o mimořádnou podporu velký zájem. SZIF přijal 2 130 žádostí

Do 25. listopadu mohli chovatelé prasnic a dojnic zasílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o mimořádnou podporu. Jejím cílem je kompenzovat ztráty způsobené celoevropskou krizí v mléčném sektoru a nízkými výkupními cenami vepřového masa. SZIF přijal celkem 2 130 žádostí. K prvním výplatám by mohlo dojít ještě letos.

Na mimořádná opatření pro chovatele dojnic a prasnic bylo přijato celkem 2 130 žádostí, z nichž 1 538 bylo na dojnice, 422 na prasnice a 170 chovatelů žádalo na prasnice a dojnice současně. Žádosti byly přijímány především přes Portál farmáře (97 %), který umožňuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob jejich podávání.

Sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství nejpozději do 15. prosince 2016, a to na základě celkového počtu zvířat, na která se žádosti vztahují. Kromě základní sazby bude ještě zvýhodněná sazba na dojnice ve výši 120 % základní sazby. Ta je určena pro drobné chovatele, kteří mají od 3 do 50 kusů dojnic.

Po stanovení sazby podpory bude zahájeno vydávání rozhodnutí. Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu urychlí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz/cs/mimoradna-opatreni, pod konkrétní mimořádnou podporou, v sekci Ke stažení. Prohlášení je zapotřebí odeslat na příslušný Regionální odbor SZIF, odkud žadatel rozhodnutí obdržel, a to jedním z uvedených způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

Podpora v celkové výši 559,2 milionu korun bude žadatelům vyplacena nejpozději do 30. září 2017, předpokládá se však rychlejší vyřízení. Výplaty by měly být zahájeny do konce roku 2016.

V případě dotazů se mohou žadatelé obracet na infolinku SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.