Čeští zemědělci udávají trendy ve snižování spotřeby pesticidů

Na českých polích se každoročně používá méně pesticidů. Pomáhá tomu zákaz
některých účinných látek, dotační podpora šetrného hospodaření nebo zavádění
precizních technologií. Všechna tato opatření přijalo Ministerstvo zemědělství.

„Adaptaci na klimatickou změnu bereme vážně, děláme řadu opatření, která jsou vzájemně
provázaná a musí být i do budoucna velmi komplexní. Jedním z nich je snížení přípravků na
ochranu rostlin, jejichž prodej ze všech zemí EU podle dat evropského statistického úřadu
Eurostatu klesl nejvíce v České republice. Jsem na naše zemědělce hrdý, že jsou příkladem
pro své evropské kolegy,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Česká republika je ve využívání pesticidů pod průměrem Evropské unie. Z čísel evropského
statistického úřadu Eurostat dokonce vyplývá, že mezi lety 2011 a 2020 v České republice
prodej pesticidů klesl nejvíce. Pokles byl o 38 %. V Lotyšsku vzrostl ve stejném období o 77
%, v Rakousku pak o 61 %. Podle mezinárodní Organizace pro výživu a zemědělství
zemědělci v ČR aktuálně používají průměrně 1,39 kilogramu účinné látky na hektar,
Nizozemsko 10,82 kilogramu, Kypr 9,24 kilogramu či Rakousko 4,03 kilogramu.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ GLYFOSÁTU
Česká republika byla jedním z prvních unijních států, který omezil používání
glyfosátu, a to prostřednictvím zákazu předsklizňové aplikace na plodiny určené pro
potravinářské využití.
ŠETRNÉ HOSPODAŘENÍ
V roce 2020 Ministerstvo zemědělství spustilo v okolí vodárenské nádrže Švihov projekt, při
kterém zemědělci využívají šetrnější technologie a méně chemických prostředků. Postupně
bude projekt rozšířen i na území kolem dalších vodárenských nádrží. Podle Strategického
plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 budou také zemědělci zakládat podél vodních
toků ochranné pásy. Budou alespoň 6 metrů široké, oseté trávou a bude na nich zakázané
používat hnojiva a pesticidy. Pokud zemědělci založí pásy široké 12 metrů, budou mít nárok
na ještě vyšší podporu.
PODPORA PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ministerstvo bude nadále podporovat investiční dotace na technologie, které pomáhají
využívat prvky precizního zemědělství. Ty dokážou efektivně optimalizovat zemědělské
vstupy. S ohledem na využívání přípravků na ochranu rostlin se jedná například o omezení
překryvu aplikace těchto látek, a to za využití satelitní navigace a aplikační techniky vybavené
sekční kontrolou, dále pak pásová aplikace přípravků jen v prostoru nad vysetou plodinu, nebo
například variabilní aplikace herbicidů založena na aktuálním vyhodnocení stavu zaplevelení
na základě připravených aplikačních map či využití technologií analyzující stav zaplevelení
přímo v reálném čase.
PODPORA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch i počet ekofarem každoročně narůstá. Aktuálně
v České republice ekologicky hospodaří přibližně 5 tisíc farem na celkové výměře téměř 600
tisíc hektarů. S tímto podílem na celkové zemědělské půdě Česko zaujímá 6. místo mezi
zeměmi EU. Do roku 2030 chce Ministerstvo zemědělství v ekologickém režimu spravovat
čtvrtinu veškeré zemědělské půdy.
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
PODPORA INTEGROVANÉ PRODUKCE
V rámci snižování přípravků na ochranu rostlin je důležitá podpora integrované produkce
rostlin, což je způsob produkce s omezeným používáním těchto přípravků a popřípadě jejich
náhrada biologickými preparáty.
MECHANICKÁ LIKVIDACE PLEVELE
V roce 2020 Ministerstvo zemědělství spustilo dotační titul pro pěstitele cukrové řepy
zaměřený na mechanickou likvidaci plevele, která nahradila plošný chemický postřik. Za
účinné možnosti likvidace se považuje opakované meziřádkové plečkování, ruční okopávání
v meziřádku a v řádku a odstraňování rostlin mimo pole. Mechanická likvidace plevelné řepy
patří k agro-environmentálním opatřením a také souvisí se zákazem neonikotinoidních látek
na moření osiva cukrové řepy.
KONEC ŠIRÝCH LÁNŮ
Aby se česká krajina změnila, je nutné dělat přírodě blízká opatření. V roce 2020 Ministerstvo
zemědělství zavedlo povinnost pěstování jedné plodiny na erozně ohrožených půdních blocích
na maximálně výměře 30 hektarů. Tato pravidla se dotkla přibližně 2 300 zemědělských
podniků a 600 tisíc hektarů polí, což byla přibližně čtvrtina veškeré orné půdy v ČR. Od
loňského roku toto opatření platí na veškeré zemědělské půdě v ČR, bez ohledu na míru jejího
erozního ohrožení. Od příštího roku se v oblastech silně ohrožených erozí výměra sníží
povinně na 10 hektarů.
STROMY NA POLI
V novém programovém období společné zemědělské politiky bude pokračovat podpora
zalesňování. Zcela nově bude podpořeno agrolesnictví, tedy systém využívání půdy, ve
kterém se na stejném pozemku zároveň pěstují dřeviny a zemědělsky hospodaří. To pomáhá
omezit erozi, stabilizovat a zvýšit biodiverzitu, zvýšit retenci vody v krajině a zlepšit malý
koloběh vody v zemědělské krajině.

Snižování spotřeby pesticidů je jedno z hlavních témat českého předsednictví v Radě EU.
Česko vede debatu o tom, aby se zohlednilo dosavadní úsilí, které jednotlivé státy EU
vynaložily na ochranu životního prostředí a cíle snížení spotřeby pesticidů se mezi členy EU
přerozdělily spravedlivě. Úplný zákaz používání pesticidů v citlivých oblastech by měl být
podpořen pouze jasnými odbornými stanovisky.

 

Zdroj: www.szif.cz