Biopásy podpoří SZIF 84 miliony

Praha 4. května 2022 – Celkem 84 milionů korun vyplatí Fond na založení
a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů. Částka 68 milionů je určena
294 žadatelům na krmné biopásy, 16 milionů bude rozděleno mezi 171 uchazečů na
nektarodárné biopásy. Tato Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) se
realizují v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).
„Biopás je v rámci 5letého závazku dvouletý a tříletý. Zemědělci si mohou vybrat vytvoření
jednoletého krmného nebo víceletého nektarodárného. Oba typy je možné v rámci farmy
kombinovat, ne však na jednom dílu půdního bloku,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky
environmentálních podpor.
Jedná se o úhorové hospodaření na definované ploše, kde se vyseje stanovená směs. Nerušená
zeleň poskytuje zejména hmyzu místa, přes která může migrovat. Zvýšení počtu bezobratlých
živočichů a vhodné složení směsi vytváří potravní nabídku pro ptáky. Porost poskytuje úkryt také
dalším drobným polním živočichům. Dominantní složku krmného biopásu tvoří obilovina.
Nektarodárné biopásy jsou pak složením výsadby s dominancí jetelovin orientovány na včely,
další opylovače a jiné skupiny užitečného hmyzu. Oba tipy slouží i zlepšení půdní struktury či
zvýšení obsahu živin a organické hmoty v půdě.
Vytvoření biopásu je spojeno s náklady na organizaci a s významnou ztrátou produkce z orné
půdy. Bez podpory by tyto aktivity nevznikly anebo jen v mizivé míře. „Žádosti o tuto podporu
se podávají prostřednictvím Jednotné žádosti a jsou vypláceny na hektar biopásu. Žadatelé musí
založit biopás o požadovaných rozměrech a dodržovat předepsaný způsob obhospodařování,“
uvádí Borský s tím, že umístění biopásu nikdo předem neurčuje a možný je také jeho posun
v rámci daného půdního bloku.
Výpočet plateb pro podpořené oblasti je uveden v Příručce pro žadatele 2021 na webových
stránkách https://www.szif.cz/cs/prime-platby.
Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře v části
Ostatní podání. Případně formulářem Prohlášení o vzdání se práva na odvolání na webových
stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na účet Portálu
farmáře. Pokud jimi žadatel nedisponuje, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu
přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq.
Případné dotazy zodpoví infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.
Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550

 

Zdroj: www.szif.cz