Evropská komise závazně stanovila pro všechny členské státu EU k zavedení monitoring
zemědělských ploch pomocí družic. Na jaře letošního roku proto došlo pod patronátem Státního
zemědělského intervenčního fondu ke spuštění systému AMS (Area Monitoring System), který
představuje moderní a progresivní nástroj sloužící k ověření způsobilosti podaných žádostí o
dotace pro všechna opatření na plochu v rámci jednotné žádosti. Systém dokáže ověřit, zda byly
na pozemku uskutečněny deklarované zemědělské aktivity, k jejichž plnění se klient v žádosti
zavázal.

Z pohledu žadatele je klíčovým nástrojem tzv. semafor v Portálu AMS. Ten funguje na stejných
principech jako ten klasický, ačkoliv využívá širší spektrum barev. Nicméně i v tomto případě se
vše podstatné točí kolem zelené, oranžové a červené. Zelená barva značí splnění podmínky,
červená naopak její nesplnění. Dokud nenastane rozhodný termín pro danou podmínku, mají
tyto barvy světlý odstín. Jakmile termín uplyne, zbarví se semafor plně zeleně/červeně v
závislosti na splnění/nesplnění dané podmínky. Oranžová barva je užita v případech, kdy není
možné jednoznačně rozhodnout a je potřeba dalšího přezkoumání situace skrze tzv. následnou
aktivitu – po výzvě jde o zaslání geotagované fotografie.

Před zahájením monitoringu se na semaforu objevuje ještě barva šedá. Tou se pro změnu
rozumí, že podmínka dosud nebyla vyhodnocena. Přetrvat může tam, kde pozemky monitorovat
nelze, což nastává nejčastěji u příliš malých či úzkých pozemků, případně může na snímcích
vadit oblačnost.

Barva semaforu, jinak řečeno výsledek monitoringu, se vždy vztahuje ke konkrétnímu pozemku
a konkrétní podmínce. Protože družicový monitoring probíhá průběžně, barva vždy odpovídá
poslednímu známému stavu pozemku. Záleží na druhu podmínky, jak často a jakým směrem se
semafor může měnit. U podmínek stanovených ke konkrétnímu datu (například plnění seče) se
zelená na semaforu již nemůže změnit na červenou (nesplnění podmínky). Naopak u podmínek,
které jsou kontrolovány po celou dobu závazku (například změna kultury), se barva na semaforu
měnit může.

Nutno zmínit, že v rané fázi ostrého provozu se v Portálu AMS vyskytly dvě chyby v procesu
zpracování dat, konkrétně se jednalo o nesprávnou identifikaci u plodin a sečí. V tomto směru
mohli být i někteří žadatelé, kteří podmínky plní, zneklidněni, když na výše zmíněném semaforu,
který vizualizuje výsledky, viděli na základě těchto chyb červenou. Pro uklidnění postačí vysvětlit
princip fungování systému.

Jako podklad pro vyhodnocení plnění podmínek slouží soubor řady snímků pořízených v průběhu
daného časového období. Každý snímek nemusí být nutně průkazný (družici může kupříkladu
vadit oblačnost) a mezi jejich pořízením a vyhodnocením uběhne několik dní. Z tohoto důvodu
může nastat situace, že i když má žadatel podmínku řádně splněnou, může se semafor z výše
zmíněného důvodu zbarvit dočervena. Pokud ale byla podmínka reálně splněna, dojde při dalším
vyhodnocení k aktualizaci a semafor se zbarví řádně dozelena. Při splnění podmínky proto
skutečně není třeba mít obavy.

Aktuálně platí, že AMS, případně portál, je funkční, ovšem vyhodnocování dat není k dnešnímu
dni ukončené a pořád dochází k opětovnému přehodnocení na základě nových snímků, což vede
ke zvyšování přesnosti nasbíraných dat (a správnému vyhodnocení). Z toho důvodu také v tuto
chvíli dochází k přepočítání semaforů tak, že vyhodnocení satelitních dat vytvoří pouze zelená,
anebo světle červená, případně šedá. Nicméně v tuto chvíli pořád ještě probíhá proces
vyhodnocování podmínek, tudíž s přísunem nejnovějších dat (nejaktuálnějších družicových
snímků) se semafor může změnit na zelenou.

Pro šedé případy bude provedena podrobná analýza a na části z nich, bude žadateli nastaven
semafor na oranžovou barvu a bude pracovníkem SZIF vyzván k doložení geotagované
fotografie. To znamená, že žadatelé, pokud nebudou ze strany SZIF vyzváni k doložení
geotagovaných fotografií (pouze pro oranžovou variantu semaforu) nemusí vůči SZIF aktuálně
činit žádné kroky.

Důležité je, že objeví-li se tedy na semaforu tmavě červená, může žadatel podat změnovou
žádost, ohlášení vyšší moci, nebo dodatečný důkaz o splnění podmínky. Do formuláře
„Dodatečný důkaz“ stačí, když žadatel uvede alespoň datum a základní popis toho, kdy a jak ke
splnění podmínky došlo (kdy bylo posekáno, či jaká plodina byla na uvedeném DPB vyseta). Na
základě uvedení data může následně SZIF provést manuální kontrolu časové řady satelitních
snímků a zaměřit se na období uvedené žadatelem. Žadatel může své tvrzení podpořit i zasláním
geotagované fotografie, nebo jako přílohou formuláře vložit jakoukoliv jinou fotografii pořízenou
mimo aplikaci GTFoto.

Na závěr bychom rádi uvedli, že spuštění systému přináší i pro žadatele řadu výhod. Významně
se tak rozšiřuje portfolio nástrojů, pomocí nichž mohou žadatelé a Fond komunikovat. Systém
AMS má v prvé řadě dopomoci ke zrychlení, zjednodušení a zefektivnění vzájemné komunikace
a přispět k prohlubování partnerského vztahu mezi žadateli a Fondem. Cílem primárně není
odhalovat pochybení, nýbrž zavčas upozornit na potenciální nesrovnalosti a umožnit nápravu
bez jakékoliv penalizace. Díky možnosti průběžně sledovat výsledky, reagovat na ně a de facto
ihned s Fondem komunikovat, promyšlenému systému upozornění či možnosti podat změnovou
žádost po nalezení chyby před vydáním rozhodnutí má systém výrazný preventivní charakter.

Za zmínku taktéž stojí, že v rámci Portálu AMS je již mimo jiné plně funkční zobrazení
nezpůsobilých ploch a v blízké budoucnosti dojde k implementaci těchto ploch z Portálu AMS do
LPIS, což sníží administrativní zátěž ze strany žadatelů při přípravě změnových žádostí.

Zdroj: www.szif.cz