Aktuální informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – nezasetí meziplodiny či zlepšující netržní plodiny, případně zničení porostu

Pokud se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší
moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, musí být tato
skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu
určeném („Ohlášení vyšší moci“).
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) zveřejnil na svých webových
stránkách doporučení k nezakládání meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti
kalamitnímu šíření hraboše polního a současně vymezil nejpostiženější okresy s vysokým
výskytem hraboše polního.
Vymezeny byly tyto okresy:
– ode dne 20.8.2020: Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník,
Most, Nymburk, Rakovník a Ústí nad Orlicí,
– ode dne 1.9.2020 (rozšíření výčtu okresů): Beroun, Hradec Králové, Kutná Hora,
Mladá Boleslav, Olomouc, Trutnov, Znojmo.
Ve výše uvedených okresech je možné, jako preventivní opatření ke snížení extrémního výskytu
hraboše, ponechat plochy bez osetí ozimou variantou meziplodiny a ozimou variantou
zlepšující netržní plodiny. V případě uplatnění ohlášení vyšší moci na tuto variantu, musí být
podáno ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu
hraboše polního – nezasetí ozimé varianty meziplodiny nebo nezasetí ozimé varianty zlepšující
netržní plodiny a to před konečným termínem pro založení porostu. Jako doklad prokazující
danou vyšší moc bude doloženo zveřejněné doporučení ÚKZÚZ k nezakládání meziplodin v roce
2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření hraboše polního.
U okresů, které nejsou výše vymezeny, platí nadále povinnost založit porost ozimé
varianty meziplodiny či ozimé varianty zlepšující netržní plodiny.
V případě, že zasetá plodina nevzejde z důvodu poškození porostu hrabošem polním, může
žadatel podat ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu poškození porostu
hrabošem polním.
Pokud se budou díly půdních bloků nacházet ve výše vymezených okresech, lze jako doklad
prokazující vyšší moc k poškození porotu využít zveřejněné doporučení ÚKZÚZ s výčtem okresů
s kalamitním výskytem hraboše polního. Seznam okresů bude ÚKZUZ na svých webových
stránkách dále aktualizovat.
U okresů, které nebudou ze strany ÚKZÚZ vymezeny, bude jako doklad prokazující vyšší moc
(poškození porostu), doloženo Odborné posouzení vydané ÚKZUZ o poškození porostu
hrabošem polním na uvedeném DPB.
Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu
žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy
a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných
okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.