Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Obecné podmínky, Příručka pro zadávání veřejných zakázek

V Praze dne 30. září 2016

Dne 30. 9. 2016 byla schválena aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v části Obecné podmínky a aktualizace Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Aktualizace byla provedena v souvislosti s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zároveň obsahuje formální úpravy a doplnění textu v případech, kdy bylo zjištěno, že textace je nejasná nebo zavádějící. V kapitole 10 Žádost o platbu nedochází k věcným úpravám podmínek. Byla pouze upravena souslednost jednotlivých bodů tak, aby šly chronologicky za sebou.

Další zpřesnění těchto dokumentů bude provedeno v návaznosti na aktualizaci Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek v programovém období 2014–2020, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR