O 5. kolo PRV mají zemědělci, potravináři a lesníci enormní zájem. Ministr Jurečka proto podporu navýšil přibližně o 880 milionů korun

Ministerstvo zemědělství uzavřelo příjem žádostí do 5. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Celkový počet zaregistrovaných žádostí dosáhl téměř 5 tisíc. Ministr Marian Jurečka proto zvýšil podporu v investicích do zemědělských podniků a pro zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů na 1,7 a 1,1 miliardy korun. Jde o jedny z nejvíce využívaných operací v PRV. „Kvůli velkému převisu žádostí jsem se rozhodl podporu z Programu rozvoje venkova zvýšit o přibližně 880 milionů korun. Snahou bylo výrazněji podpořit zejména malé zemědělce, kteří si podávají žádosti o projekty do jednoho milionu korun a hospodaří na maximálně 150 hektarech. Úspěšnost v jednotlivých záměrech u zemědělských investic tak neklesne pod 25 procent, přičemž u malých zemědělců dosáhne 40 procent. Toto navýšení je samozřejmě vedeno i s ohledem na budoucí roky, aby nedošlo předčasně k vyčerpání finančních prostředků PRV,“ řekl ministr Jurečka. Ministerstvo se tak snaží uspokojit maximum žadatelů podle dostupných finančních možností. Celkem totiž žádali zemědělci, potravináři a lesníci v 5. kole PRV o přibližně 9 miliard korun. K dispozici je nyní i s aktuálním navýšením více než 4 miliardy korun.
V rámci 5. kola PRV se přijímaly žádostí pro následující operace:  Investice do zemědělských podniků,  Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Zavádění preventivních opatření v lesích, Obnova lesních porostů po kalamitách  Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin , Technika a technologie pro lesní hospodářství , Podpora operačních skupin a projektů EIP  Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, Sdílení zařízení a zdrojů  Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů , Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

Na základě finančních částek určených pro jednotlivé operace 5. kola, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) do 13. listopadu 2017 doporučí žádosti. Seznamy doporučených žádostí, žádostí náhradníků a nedoporučených žádostí budou k dispozici na webových stránkách SZIF. Žadatelé, kteří neuspěli v 5. kole PRV, mohou využít některý z programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF): Investiční úvěry a Provozní úvěry – jde o poměrně nové programy z dubna 2016, o které je od začátku velký zájem. Žadatelé mají možnost snížení jistiny úvěru až do výše 15 tisíc EUR.

Účelem programu Investiční úvěry je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou, se zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva. Účelem Provozního úvěru je financování zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů a podnikatelů v lesním hospodářství či zpracování dřeva. Program Zemědělec – jde o nejvyužívanější program PGRLF, který poskytuje dotace části úroků z úvěru. V uplynulých dvou letech dosahovala podpora výši 2 % (a u mladých začínajících zemědělců až výše 3 %). Cílem Programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců na investice zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat. Podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, hlavně snížením výrobních nákladů, a k dalšímu rozvoji produkce podniku. Zajištění úvěru – cílem programu je přispět k dostupnosti úvěrových prostředků na financování investičních záměrů zemědělských podnikatelů či podnikatelů zabývajících se zpracováním zemědělských produktů nebo subjektů působících v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva. Investice musí vést ke zlepšení výkonnosti a udržitelnosti podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce. Ve všech programech podpor PGRLF je možné podávat žádosti elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách PGRLF, www.pgrlf.cz.

Zdroj: www.szif.cz