Dne 4. 1. 2024 schválil ministr zemědělství Marek Výborný Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 3. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí pro intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D), 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3, 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích, 43.73 – Neproduktivní investice v lesích, 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin a 45.73 – Investice do nezemědělských činností.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. 4. 2024 od 8:00 hodin do 21. 5. 2024 do 18:00 hodin.

Ve 3. kole se rozdělí celkem téměř 3,5 mld. Kč, které budou směřovat na pořízení lesnických strojů pro držitele lesů, investice do lesních školek, investice do základního zpracování dřeva v lesnických podnicích, investice do výstavby a rekonstrukcí lesních cest a skladů dříví, vodohospodářská opatření v lesích, neproduktivní investice související s rekreační funkcí lesa nebo na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech. Dále budou podporovány investice do snížení emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské výroby včetně výstavby koncových skladů digestátu a fugátu u zemědělských bioplynových stanic a instalace pro akumulaci bioplynu, a dále budou podporovány investice umožňující zemědělským podnikatelům diverzifikaci směrem do nezemědělského podnikání.

Finanční objem, v němž budou po příjmu žádostí doporučeny projekty k další administraci, je u jednotlivých intervencí předběžně stanoven následovně:

Intervence Alokace (Kč)
35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství

373 437 500

36.73 – Investice do lesnické infrastruktury

956 000 000

37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3

1 195 000 000

40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích

74 547 800

43.73 – Neproduktivní investice v lesích

93 294 800

44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin

181 835 900

45.73 – Investice do nezemědělských činností

597 500 000

Celkem

3 471 616 000

Konečná částka může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Strategický plán 2023–2027.

Obecné podmínky pro 3. kolo příjmu

Zdroj: www.eagri.cz