Dne 4. 1. 2024 schválil ministr zemědělství Marek Výborný Pravidla, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 17. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 17. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací
akce, 1.2.1 Informační akce.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. 4. 2024
od 8:00 hodin do 21. 5. 2024 do 18:00 hodin.

V 17. kole se rozdělí celkem 140 mil. Kč, které budou směřovat na podporu šíření znalostí
formou seminářů, exkurzí ve výši 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Dále budou
podporovány demonstrační činnosti, v rámci kterých bude možné realizovat investiční výdaje na
precizní stroje až do výše 100 % investičních výdajů pro výzkumné instituce/subjekty a pro
ostatní subjekty do výše 80 % investičních výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací
předběžně stanoven následovně:

Intervence                        Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce        40 000 000
1.2.1 Informační akce       100 000 000
Celkem                                140 000 000

Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového
přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese
Ministerstva zemědělství a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního
fondu v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Příloha č. 1: Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje
venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí – Operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1
Informační akce

Příloha č. 2: Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020 platné pro 17. kolo příjmu žádostí

Zdroj: www.szif.cz