15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“),
pro 15. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací
akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova
lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení
dřevozpracujících provozoven.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu
od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.

V 15. kole se rozdělí celkem více než 700 mil. Kč, které budou směřovat zejména
na investice do lesnické techniky a na podporu odstraňování škod po kalamitách,
tj. na obnovu lesních porostů. Nedílnou součástí 15. kola je podpora rozšiřování znalostí.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací
předběžně stanoven následovně:

operace Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000
1.2.1 Informační akce 15 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 12 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 165 000 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 22 000 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 396 000 000
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 80 000 000

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního
plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky
z předchozích kol příjmu žádostí.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období
2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského
intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

 

Zdroj: www.szif.cz