12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

20. 4. 2021 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen
„Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 12. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací
akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců.
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 15. 6. 2021
8:00 hodin do 13. 7. 2021 18:00 hodin.
Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu
potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně
bude podpořena nejen primární produkce, ale rovněž zpracovatelské kapacity. Nedílnou součástí
12. kola je podpora generační obměny v zemědělství a podpora rozšiřování znalostí.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací
předběžně stanoven následovně: viz tabulka

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu,
aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol
příjmu žádostí.
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014-
2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního
fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy:
Hlavní změny podmínek pro 12. kolo
Obecné podmínky pro 12. kolo

Zdroj: www.eagri.cz