11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dne 7. 7. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla,kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 11. kolo příjmu žádostí.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 11. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:
operace                         Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000
1.2.1 Informační akce 15 000 000
4.3.2 Lesnická infrastruktura 260 000 000
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 240 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 280 000 000
6.4.2 Podpora agroturistiky 100 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 287 500 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 37 500 000
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 110 000 000
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí. Uvedené částky závazkování u každé operace, kde je to relevantní, již zohledňují
princip standardního navýšení o 25 %, které vyrovnává úbytek finančních prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího/výběrového řízení, odstoupení žadatelů od projektu v průběhu realizace, atd.).
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014– 2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

ZDROJ: www.szif.cz